This is a sample page.

Overview

 • การขอคืนสินค้าทำได้ตามเงื่อนไขการคืนสินค้าที่ MDPC Shop กำหนด โดยต้องแจ้งคืนสินค้าภายในระยะเวลา 7 วัน หลังได้รับสินค้า โดยอ้างอิงจากสถานะการจัดส่งจากผู้ให้บริการขนส่ง 
 •  หากเกินระยะเวลา 7 วัน หลังได้รับสินค้า MDPC Shop ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคำร้องคืนสินค้าทุกกรณี 
 •  ลูกค้าสามารถสอบถามเงื่อนไขการคืนสินค้าภายหลัง 7 วัน ได้กับผู้ขายโดยตรง (เงื่อนไขเป็นไปตามที่ผู้ขายแต่ละรายกำหนด)
 • รายการที่ไม่สามารถคืนสินค้าเพิ่มเติม:
 • Gift cards
 • ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่สามารถดาวน์โหลดได้
 • รายการด้านสุขภาพและการดูแลส่วนบุคคลบางรายการ
 • เพื่อให้การคืนสินค้าของคุณเสร็จสมบูรณ์ เราจำเป็นต้องมีใบเสร็จหรือหลักฐาน

รายการที่ไม่สามารถคืนสินค้าเพิ่มเติม:

 • บัตรของขวัญ
 • ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่สามารถดาวน์โหลดได้
 • e voucher

เพื่อให้การคืนสินค้าของคุณเสร็จสมบูรณ์ เราจำเป็นต้องมีใบเสร็จหรือหลักฐาน

การขอคืนเงิน

e voucher ไม่สามารถคืนเงินได้ เมื่อสั่งซื้อสำเร็จแล้ว

Refunds

Contact us at {email} for questions related to refunds and returns.

Home
บริการ
ช้อปปิ้ง
แชท

Main Menu