บริษัท เอ็มดีพีซี จำกัด บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน และ/หรือพาร์ทเนอร์ของ (รวมกันจะเรียกว่า “บริษัท”) ให้ความสำคัญในเรื่องความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งบริษัท ได้จัดเก็บ บันทึก ยึดถือ เก็บรักษา เปิดเผย โอน หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ดังนั้น ก่อนที่ท่านจะเริ่มใช้งานเว็บไซต์นี้ บริษัทขอให้ท่านอ่านและทำความเข้าใจนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้โดยละเอียด หากท่านไม่สามารถยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ของนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใด บริษัทขอให้ท่านหยุดการใช้งานเว็บไซต์นี้ทันที หากท่านตกลงใช้งานต่อไป จะถือว่าท่านให้ความยินยอมตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ทุกประการ วัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ความยินยอมแก่บริษัทในการดำเนินการจัดเก็บ ประมวลผล หรือนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้

 • เพื่อติดต่อสื่อสาร แจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัทฯ และนำเสนอโครงการที่ลูกค้าอาจจะสนใจ
 • เพื่อจัดทำแผนการตลาด วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลการใช้ รวมถึงการปรับปรุง พัฒนาผลิตภัณฑ์ และการบริการของบริษัท
 • ส่งให้แก่บุคคลที่สามหรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการของบริษัท

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายนี้ใช้สำหรับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้ผ่านช่องทางของบริษัท ทั้ง offline และ online เช่น การเข้าเยี่ยมชมโครงการ เว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น โซเชียลมีเดีย (“Platform”) ซึ่งได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ท่านสามารถค้นหา เยี่ยมชม ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท เช่น

 • โครงการพักอาศัย ได้แก่ คอนโดมิเนียม บ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม อาคารพาณิชย์ และโครงการอื่นๆ
 • ข่าวสาร โปรโมชั่น ของผลิตภัณฑ์และการบริการ
 • การดำเนินการใดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ
 • Major Prestige

โดยบริษัทมีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้ 1. คำนิยาม “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม “คุกกี้ (Cookies)” หมายถึง ข้อมูลที่ได้ส่งจากเว็บไซต์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของ ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ในขณะที่ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้นกำลังเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ 2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

 • 2.1 บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้รับ โดยทางตรงหรือทางอ้อม อันประกอบด้วย
  • ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ สัญชาติ วันเกิด สถานภาพสมรส ที่อยู่ อาชีพ สถานที่ทำงาน รหัสไปรษณีย์ ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email address) หมายเลขโทรศัพท์ บัตรเครดิต รายได้ส่วนบุคคล/ครัวเรือน รถยนต์ที่ใช้งาน
  • ข้อมูลสิ่งที่ท่านสนใจ เช่น รูปแบบผลิตภัณฑ์และการบริการที่ท่านสนใจ งานอดิเรก กิจกรรม Social Network ที่ใช้ประจำ กีฬา หรือการท่องเที่ยว
  • ข้อมูลในการตัดสินใจเลือกหรือไม่เลือกผลิตภัณฑ์และการบริการ เช่น เหตุผลในการซื้อ หรือเลือกที่อยู่อาศัย งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลิตภัณฑ์อื่นที่ใช้เปรียบเทียบ ความเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการ ข้อมูลการเข้าชมผลิตภัณฑ์และการบริการ
  • ข้อมูลซึ่งระบุตำแหน่งพื้นที่ของท่านขณะที่ใช้งานเว็บไซต์ กรณีที่ท่านเปิดการใช้งานระบบ GPS ให้ถือว่าท่านให้ความยินยอมกับบริษัทในการเก็บรวบรวมและประมวลผลตำแหน่งพื้นที่ของท่านขณะใช้งานดังกล่าว อย่างไรก็ตามถ้าท่านต้องการปกปิดข้อมูลนี้ ท่านสามารถติดตั้งโปรแกรมหรือปิดระบบ GPS บนโทรศัพท์มือถือของท่านได้
  • พฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลในเว็บไซต์ โดยบริษัทมีสิทธิใช้คุกกี้ (Cookies) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวมรวมข้อมูล เช่น
   • หมายเลขไอพี (IP address)
   • ชนิดของเว็บเบราว์เซอร์ (Web browser) ที่ใช้ในการเข้าถึง
   • หน้าเว็บ (Web page) ที่เข้าเยี่ยมชม
   • เวลาที่เยี่ยมชม
   • เว็บไซต์ที่อ้างถึงเว็บของบริษัท
  • ข้อมูลที่ท่านจำเป็นต้องให้ไว้แก่บริษัท และบริษัทสามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ตามที่กฎหมายกำหนดโดยไม่ต้องขอความยินยอม ได้แก่
   • การให้ข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือ สัญญา หรือมีความจำเป็นต้องให้ข้อมูลเพื่อเข้าทำสัญญา หรือข้อมูลอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทอาจไม่สามารถดำเนินการให้แก่ท่าน ตามที่ท่านประสงค์ หรือที่บริษัทได้แจ้งไว้ต่อท่าน หรือมีผลอื่นใดตามกฎหมาย
   • การให้ข้อมูลที่เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เช่น การเก็บภาพของท่านในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท เป็นต้น
  • ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ซึ่งบริษัทจะขอความยินยอมจากท่านก่อน
 • 2.2 บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น หรือเพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวมรวม และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้นทั้งนี้ บริษัทอาจเก็บข้อมูลของโดยแปลงเป็นข้อมูลไม่ระบุตัวตนกรณีที่มีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ หรือโฆษณาอื่นที่ไม่ใช่ของบริษัท นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะเป็นไปตามที่เว็บไซต์นั้น ๆ กำหนด โดยบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใด
 • 2.3 วิธีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น
  • ผ่านช่องทางของบริษัท เช่น ทางอิเล็กทรอนิกส์ เอกสาร ด้วยวาจาตามสถานการณ์ หรือ
  • ผ่านช่องทางของพาร์ทเนอร์/ผู้ให้บริการอื่น เช่น Facebook และ Line เพื่อการสร้างข้อมูลของท่าน (profiles) หรือตัวแทน (agent) เป็นต้น
 • 2.4 เด็กบริษัทไม่มีเจตนาที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวจากเด็กอายุน้อยกว่าเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด (“ข้อจำกัดด้านอายุ”) หากท่านมีอายุน้อยกว่าข้อจำกัดด้านอายุ โปรดอย่าใช้บริการของบริษัท และอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวใดๆ แก่บริษัทหากท่านเป็นบิดามารดาของเด็กที่มีอายุน้อยกว่าข้อจำกัดด้านอายุและทราบว่าบุตรของท่านได้ให้ข้อมูลส่วนตัวแก่บริษัท โปรดติดต่อบริษัท และสามารถขอใช้สิทธิของท่านได้หากท่านเป็นเด็กที่มีอายุน้อยกว่าข้อจำกัดด้านอายุ และมีความจำเป็นในการรับบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท ขอให้บิดามารดาให้ความยินยอมในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม/การใช้/การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

 • 3.1 เพื่อการทำรายการตามที่ท่านประสงค์ เช่น กรณีท่านลงทะเบียนขอรับข้อมูลและโปรโมชัน บริษัทจะจัดเก็บและใช้เฉพาะข้อมูลพื้นฐาน เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email address) หมายเลขโทรศัพท์เพื่อใช้สำหรับติดต่อกลับ หรือกรณีการจองออนไลน์ (Online Booking) บริษัทจะทำการจัดเก็บและใช้ข้อมูลที่จำเป็นในการออกเอกสารสำคัญสำหรับการทำรายการจอง
 • 3.2 เพื่อการแก้ไข ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ การจัดทำแผนการตลาด วิเคราะห์ข้อมูลการใช้ ประเมินการบริการ รวมถึงการปรับปรุง พัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัท
 • 3.3 เพื่อติดต่อสื่อสาร แจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท รวมถึงสิทธิประโยชน์ โปรโมชันที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ และบริการดังกล่าว หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในอนาคต
 • 3.4 เพื่อดำเนินการตามสัญญาที่ท่านเป็นคู่สัญญา รวมถึงกับคู่สัญญาที่บริษัทใช้บริการ เช่น แบ่งปันข้อมูลตำแหน่งพื้นที่ของท่าน กรณีบริษัทใช้บริการเพื่อการระบุตำแหน่งพื้นที่ของบุคคลอื่น
 • 3.5 เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย เช่น เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล การศึกษาวิจัยหรือสถิติซึ่งได้จัดให้มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของท่าน
 • 3.6 เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ได้แจ้งขณะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือวัตถุประสงค์อื่นที่เกี่ยวข้องกับข้อหนึ่งข้อใดข้างต้น
 • 3.7 บริษัทจะไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่ เป็นการใช้หรือเปิดเผยเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น หรือเป็นการเปิดเผยต่อบุคคลในบริษัท หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องตามสัญญา หรือดำเนินการตามกฎหมาย หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแล หรือได้รับความยินยอมจากท่าน

4. ผู้ที่อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 • 4.1 บริษัท พาร์ทเนอร์ของบริษัท และพนักงานของบริษัทและบริษัทพาร์ทเนอร์ที่เกี่ยวข้อง
 • 4.2 ผู้ที่ได้รับอนุญาตเป็นตัวแทนของบริษัท ในการเสนอขายผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท รวมถึงตัวแทนผู้รับจ้างของบุคคลนั้น
 • 4.3 บุคคลอื่น รวมถึงตัวแทน ผู้รับจ้างของบุคคลนั้น ซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท การจัดกิจกรรมทางการตลาด การเสนอข้อมูลข่าวสารของบริษัท รวมถึงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท เช่น การรับชำระเงิน การจัดทำข้อมูลเอกสาร ระบบเทคโนโลยี การส่งเอกสาร และการวิจัย เป็นต้น
 • 4.4 หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานกำกับดูแล หรือบุคคลใดที่บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูล ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรือตามข้อตกลงที่บริษัทมีต่อหน่วยงานภาครัฐ หรือบุคคลอื่นใด

5. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

 • 5.1 บริษัทใช้ Secure Socket Layer (SSL) ซึ่งเป็นมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่รับส่งผ่านอินเทอร์เน็ต รวมถึงมีการเข้ารหัสข้อมูลและจัดตั้ง Firewall โดย Secured Socket Layer (SSL) เป็นเทคโนโลยีในการเข้าสู่ข้อมูลผ่านรหัส เพื่อป้องกันผู้ที่แอบดักจับข้อมูลขณะที่มีการส่งผ่านเครือข่าย Internet การเข้าสู่ข้อมูลผ่านรหัสนี้จะทำให้ผู้ดักจับไม่สามารถเข้าใจความหมายของข้อมูลได้ นอกจากนี้ เทคโนโลยีนี้ยังใช้สำหรับการยืนยันความมีอยู่จริงของเว็บไซต์อีกด้วยบริษัทจะมีการปรับปรุงและทดสอบระบบเทคโนโลยีของบริษัทอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความปลอดภัยสูงสุดและน่าเชื่อถือ ในการนี้ บริษัทสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือการรักษาความปลอดภัย หากบริษัทเห็นว่าเครื่องมือดังกล่าวมีมาตรฐานสูงขึ้นและสามารถรักษาความปลอดภัยของข้อมูลได้ดีมากยิ่งขึ้น
 • 5.2 กรณีบริษัททำความตกลงไว้กับบุคคลภายนอกในการพัฒนาและดูแลรักษาระบบ และการจัดสรรทรัพยากรหรือบริการในนามของบริษัท บุคคลภายนอกที่เข้ามาดำเนินงานให้บริษัท หรือดำเนินการในนามของบริษัท จะต้องตกลงรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเช่นกัน

6. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

 • 6.1 ท่านที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอเข้าถึง ขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่านซึ่งได้ให้ไว้และอยู่ในความควบคุมของบริษัท หรือขอให้เปิดเผยการได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม เว้นแต่ เป็นการคุ้มครองเจ้าของข้อมูล หรือสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น เป็นการขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายกำหนด
 • 6.2 ท่านสามารถแจ้งยกเลิกให้บริษัทใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้ได้ภายหลังจากการยกเลิกดังกล่าว บริษัทอาจไม่สามารถให้บริการท่านได้อย่างเต็มความสามารถ หรือตามที่บริษัทได้แจ้งไว้ต่อท่านได้ ทั้งนี้ บริษัทอาจเก็บข้อมูลไว้เพื่อการตรวจสอบการให้บริการแก่ท่าน หรือเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย โดยบริษัทจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นอีกต่อไป
 • 6.3 หากบริษัทไม่ดำเนินการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด ท่านสามารถขอให้บริษัทดำเนินการทำลาย ลบ หรือระงับใช้ชั่วคราว หรือแปลงข้อมูลส่วนบุคคลให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อ
 • 6.4 สิทธิอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด เช่น สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล การระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล การคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
 • 6.5 ท่านสามารถดำเนินการตามสิทธิข้างต้นโดยแจ้งผ่านทาง Call Centre โทร 02-116-1111 โดยบริษัทจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาคำขอของท่าน ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับคำขอดังกล่าว

7. กิจการเกี่ยวกับการตลาดและการส่งเสริมการตลาด ในกรณีที่บริษัทส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการตลาด และการส่งเสริมการตลาด รวมถึงผลิตภัณฑ์ การบริการ และกิจการที่น่าสนใจให้แก่ท่าน หากท่านตกลงรับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวแล้ว ประสงค์จะยกเลิกการรับข้อมูลดังกล่าว ท่านสามารถดำเนินการได้โดยแจ้งผ่านทาง Call Center โทร 02-116-1111 8. ข้อยกเว้นการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่ไม่ถือว่าเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เช่น

 • 8.1 ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะแล้วตั้งแต่เวลาท่านได้เปิดเผยข้อมูลให้บริษัท หรือถูกเปิดเผยต่อสาธารณะโดยมิใช่ความผิดของบริษัท
 • 8.2 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยได้รับความยินยอมจากท่านไม่ว่าเป็นลายลักษณ์อักษร หรือการอนุญาตโดยวิธีการอื่นใด
 • 8.3 การเปิดเผยข้อมูลตามความจำเป็น เนื่องจากกระทำตามกฎหมาย คำสั่ง กฎข้อบังคับ คำสั่งศาล หน่วยงานของรัฐ หรือตามความจำเป็นอื่นใด

9. ระยะเวลาการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาเท่าที่จำเป็น เพื่อให้บริการแก่ท่าน หรือดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ 10. การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล / การติดต่อบริษัท

 • 10.1 บริษัทอาจมีการปรับปรุงแก้ไข รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดหรือบางส่วน ถ้ามีการแก้ไข บริษัทจะปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทางเว็บไซต์
 • 10.2 ผู้ใช้งานสามารถแสดงความคิดเห็นต่อนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้ที่ “ติดต่อเรา” ทั้งนี้ ผู้ใช้งานตกลงให้ดุลยพินิจของบริษัทถือเป็นที่สุด

นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้สมัครงานบริษัท เอ็มดีพีซี จำกัด (ต่อไปนี้จะถูกเรียกว่า บริษัทฯ) ได้ให้ความสำคัญในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นข้อมูลที่ผู้สมัครได้ให้ไว้แก่บริษัทด้วยความสมัครใจเพื่อใช้ในการสมัครงาน ทางบริษัทมุ่งมั่นที่จะดูแลจัดการ และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอย่างสุดความสามารถ ทางบริษัทได้ดำเนินการปฏิบัติตามกฎระเบียบของกฎหมายที่ว่าด้วยข้อมูลส่วนบุคคลทุกด้าน อาทิ การรักษาข้อมูลส่วนตัว ตลอดจนกำหนดและปฏิบัติตามแนวทางดูแลจัดการข้อมูลส่วนบุคคล โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะใช้บังคับกับผู้ใช้งานเว็บไซต์ของทางบริษัท (https://www.mdpc.co.th) (ต่อไปนี้จะเรียกว่า เว็บไซต์) 1. นิยามข้อมูลส่วนบุคคล “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลที่สามารถทำให้ระบุตัวตนของบุคคลนั้นได้ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อเป็นไปตามข้อบังคับทางกฎหมาย 2. การยินยอมให้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลและวิธีการเก็บ

 • 2.1 บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อใช้ในการพิจารณา และดำเนินการคัดเลือกผู้สมัครผ่านทางเว็บไซต์
 • 2.2 ผู้สมัครงานอ่านข้อความเกี่ยวกับนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเรียบร้อยแล้ว สามารถเลือกได้ว่ายินยอมให้บริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานได้หรือไม่ โดยคลิกกดปุ่ม [ยอมรับ] ที่ส่วนท้ายของประกาศ เมื่อผู้สมัครงานกดปุ่ม [ยอมรับ] ถือว่ายินยอมให้ทางบริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง

3. รายการเก็บ และวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

 • 3.1 บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครเพื่อเป็นประโยชน์ทางกฎหมาย โดยได้รับความยินยอมจากทางผู้สมัคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการสมัครงาน การนัดหมาย การสัมภาษณ์ การติดต่อสื่อสาร และป้องกันการสมัครงานอย่างไม่ถูกต้อง รวมถึงการพิจารณาตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เหมาะสมของทางบริษัท
 • 3.2 บริษัทฯ จะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน เช่น ความคิดเห็นทางการเมือง,การเป็นสมาชิกในสหภาพแรงงานหรือพรรคการเมือง, สุขภาพ, การร่วมเพศ, รสนิยมทางเพศ, ความเชื่อทางศาสนา, ข้อมูลทางกรรมพันธุ์ และประวัติอาชญากรรม เป็นต้น เว้นแต่ทางบริษัทจะร้องขอเป็นกรณีพิเศษให้ผู้สมัครเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้บริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกฎหมาย และประมวลข้อมูลการสมัครงานของผู้สมัคร
 • 3.3 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ทางบริษัทรวบรวมของทางผู้สมัคร มีดังต่อไปนี้
  • 3.1.1 ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด เพศ สัญชาติ
  • 3.1.2 ข้อมูลการติดต่อ เช่น เบอร์ติดต่อ อีเมล์ ที่อยู่บ้าน
  • 3.1.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาใบขับขี่
  • 3.1.4 ประวัติส่วนตัว (Resume)
  • 3.1.5 อาชีพ ตำแหน่งงาน ประสบการณ์การทำงาน
  • 3.1.6 ระดับการศึกษา สาขาวิชาเอก และหนังสือรับรองการผ่านเกณฑ์ทหาร
  • 3.1.7 จำนวนสมาชิกในครอบครัว
  • 3.1.8 เงินเดือนปัจจุบัน เงินเดือนที่ต้องการ
  • 3.1.9 ประกาศนียบัตรที่ได้รับ หรือประวัติการฝึกอบรม
  • 3.1.10 บุคคลที่ใช้ในการอ้างอิง
  • 3.1.11 ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่ผู้สมัครได้ให้ไว้แก่ทางบริษัท
 • 3.4 การมอบหมายข้อมูลส่วนบุคคลนี้เป็นไปด้วยความสมัครใจ ผู้สมัครสามารถปฎิเสธการเก็บใช้ข้อมูลส่วนบุคคล แต่จะไม่สามารถใช้สมัครงานผ่านทาง เว็บไซต์นี้ได้

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ทางบริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลการสมัครงานให้แก่บุคคลที่สามเพื่อใช้ในการดำเนินกิจการทุกประเภท ยกเว้นข้อมูลที่จำเป็นเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย หรือคำสั่งหน่วยงานรัฐ 5. ระยะเวลาการเก็บ/ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ขั้นตอนการทำลาย และวิธีการทำลาย

 • 5.1 บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลไว้เป็นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่ผู้สมัครได้ทำการสมัครงานกับทางบริษัท และในระหว่างนี้ทางบริษัทจะพิจารณาตำแหน่งงานที่เหมาะสมให้กับทางผู้สมัคร
 • 5.2 บริษัทฯ จะทำลายข้อมูลส่วนบุคลของผู้สมัครงานในเว็บไซต์ และข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นเอกสารมาทำลายด้วยเครื่องทำลายเอกสารทันทีเมื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ยกเว้นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกฎข้อบังคับต่างๆ ที่มี เช่น กฎหมายรักษาข้อมูลส่วนบุคคล กฎหมายพาณิชย์ ที่จะมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลนานขึ้นหากจำเป็นตามกฎหมายบังคับ

6. การใช้คุกกี้ บริษัทฯ จะนำเอาเครื่องมือคุกกี้ที่เป็นอุปกรณ์บันทึกและค้นหาข้อมูลของผู้สมัครโดยอัตโนมัติ (cookie เป็นอุปกรณ์ข้อมูลที่เซิร์ฟเวอร์โอนถ่ายข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ของผู้สมัครเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บบันทึกข้อมูล) และช่วยให้ผู้สมัครเข้าถึงและใช้เว็บไซต์สมัครงานของทางบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง โดยข้อมูลอาจถูกบันทึกไว้ในฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์ของผู้สมัคร เมื่อผู้สมัครเปิดเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ของทางบริษัท คอมพิวเตอร์ของบริษัทจะอ่านข้อมูลของคุกกี้ที่อยู่ในบราวเซอร์ ของผู้สมัคร และค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม 7. การเข้าถึง และการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล

 • 7.1 เมื่อผู้สมัครได้ทำการสมัคร และลงทะเบียนในเว็บไซต์บริษัทแล้ว สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยใช้รหัสประจำตัว (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อเข้าไปดำเนินการปรับปรุงข้อมูล โดยข้อมูลที่ได้รับการแก้ไขให้เป็นปัจจุบันจะถูกใช้เป็นข้อมูลหลักในครั้งต่อไป
 • 7.2 กรณีที่ผู้สมัครงานมีการแจ้งแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ผิด บริษัทจะไม่เสนอหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง จนกว่าการดำเนินการแก้ไขข้อมูลจะเสร็จเรียบร้อย

8. การขอยกเลิกความยินยอมการเก็บใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ผู้สมัครงานสามารถขอยกเลิกการเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ โดยผู้สมัครงานสามารถเข้าไปในเว็บไซต์ของทางบริษัท และคลิกปุ่มลบในเว็บไซต์สมัครงานด้วยตนเอง หรือติดต่อผู้ที่เกี่ยวข้องในการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลทางโทรศัพท์ จดหมาย หรืออีเมล์ (e-mail) เพื่อแจ้งความจำนงในการขอยกเลิกความยินยอมการเก็บใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ทางผู้ที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการทำลายข้อมูลโดยเร็วที่สุด 9. การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเยาวชน ทางบริษัทจะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลผู้สมัครงานที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เนื่องจากอายุต่ำกว่ากฎหมายแรงงานกำหนดเรื่องของการจ้างงาน 10. การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขนโยบายส่วนบุคคล ทางบริษัทจะมีการทบทวนนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติและตามกฎหมาย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจะแสดงในหน้าเว็บไซต์ของบริษัทไม่ต่ำกว่า 15 วันก่อนแนวทางดูแลจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มีการเปลี่ยนแปลง 11. ติดต่อเรา กรณีผู้สมัครสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สามารถติดต่อได้ที่ บริษัท เอ็มดีพีซี จำกัด 141 เมเจอร์ ทาวเวอร์ ทองหล่อ ชั้น 18 ซ.ทองหล่อ 10 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02 392 1111 [dpdpa_consent]

Home
บริการ
ช้อปปิ้ง
แชท

Main Menu